">

Pytania i odpowiedzi

Czym jest ankieta samooceny dostawców?

Ankieta samooceny jest narzędziem do wstępnej weryfikacji poziomu realizacji zapisów Kodeksu Postępowania Dostawców Grupy Polpharma wśród kontrahentów Grupy Polpharma.

Grupa Polpharma podczas selekcji Dostawców uwzględnia stopień ich zaangażowania w prowadzenie działalności w sposób etyczny i zrównoważony. W procesie wyboru mogą zostać odrzuceni Dostawcy, których standardy etyczne, społeczne i środowiskowej odbiegają w sposób rażący od standardów Grupy Polpharma.

Dlaczego mam wypełnić ankietę samooceny?

Grupa Polpharma dąży do stworzenia odpowiedzialnego środowiskowo i społecznie łańcucha dostaw, w którym Dostawcy podzielają praktykowane przez Grupę Polpharma wartości. Polpharma nie tylko monitoruje działania podejmowane w swoim łańcuchu dostaw, ale również wdraża i rozwija narzędzia dialogu i samodoskonalenia Dostawców, wspierając ich rozwój.

Chcąc zaangażować Dostawców w aktywne działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, wynik ankiety wpływa na ocenę Dostawcy w procesie przetargowym.

Czy ankieta jest obowiązkowa?

Docelowo ankieta będzie obowiązkowa dla wszystkich Dostawców Grupy Polpharma. W początkowych etapach procesu, czyli do końca II kwartału 2023 jej wypełnienie jest dobrowolne.

Od III kwartału 2023 wypełnienie ankiety będzie konieczne do zakwalifikowania firmy do procesu zakupowego.

Jak często będę musiał wypełniać tę ankietę?

Dostawcy zobowiązani są wypełnić ankietę co dwa lata – jej wynik ważny jest przez 24 miesiące. Informację o zbliżającym się terminie jej wygaśnięcia zostanie przekazana Dostawcy systemowo na adres email osoby kontaktowej wskazany w ankiecie.

Czy wynik ankiety ma wpływ na ocenę w procesie przetargowym?

Tak. Docelowo wynik ankiety ma wpływ na ocenę Dostawcy w procesie przetargowym. Stopień tego wpływu wynika z etapu wdrażania ankiety.

Od III kwartału 2023 punkty uzyskane w ankiecie stanowić będą 5% całej puli punktów możliwych do uzyskania przez Dostawcę. W początkowych etapach współpraca podejmowana będzie niezależnie od liczby punktów uzyskanych w ankiecie.

Docelowo, czyli od III kwartału 2024 wpływ wyniku ankiety na proces przetargowy będzie decydujący. Dostawca, aby zostać dopuszczonym do procesu przetargowego będzie musiał osiągnąć próg 30% punktów możliwych do uzyskania w ankiecie. Po spełnieniu tego wymogu liczba uzyskanych w ankiecie punktów przeliczana jest tak, aby stanowić 5% oceny ofert.

Moja firma ma więcej niż jeden profil działalności. Co powinienem zrobić?

W przypadku, gdy Dostawca prowadzi równocześnie dwa profile działalności, a jednym z nich jest działalność produkcyjna, należy zaznaczyć pole działalności produkcyjnej.

W przypadku prowadzenia dwóch profili działalności nieprodukcyjnej należy zaznaczyć profil przeważający przy współpracy z Grupą Polpharma.

Czy mam możliwość poprawy swojego wyniku?

Ponowne podejście do wypełnienia ankiety możliwe jest po upływie jej ważności, czyli po 24 miesiącach.
W wyjątkowych sytuacjach wnioski o poprawę danych będą rozpatrywane indywidualnie.

Aby uzyskać wynik lepszy niż przy pierwotnym podejściu zachęcamy do skorzystania z narzędzia samodoskonalenia dostawców, które wskaże możliwe sposoby rozwoju w wybranych obszarach KPDGP.

Kto ze strony mojej firmy powinien autoryzować tę ankietę?

Ankieta ma charakter deklaratywny, jest w całości wypełniana przez Dostawcę i do niego należy decyzja o wyznaczeniu osoby odpowiedzialnej za wypełnienie kwestionariusza. Obowiązkiem Dostawcy jest wypełnienie ankiety zgodnie ze stanem faktycznym.